بسم الله الرحمان الرحيم

تقاضای مکرر اقشار مختلف جامعه برای آشنايي با مؤلف نظام جامع تربيتی منهاج فردوسيان، ايجاب می‌کرد که پايگاه اينترنتیِ ويژه‌ای به اين امر اختصاص يابد. بدين جهت، اين پايگاه، ايجاد شد.
سؤالات اختصاصی خود از «حاج فردوسی» را از قسمت «تماس با حاج فردوسی» ارسال نماييد.

با آرزوی سعادت و کمال
دفتر مرکزی منهاج فردوسيان (قم مقدسه)